» 12/09 :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» عادت می کنم :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» ...! :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» کوچه ی نمناک :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» 12 :: ۱۳٩٢/٦/٢
» پست 100 :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» ۱۳٩٢/۱/٢٧ :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» ۱۳٩٢/۱/٢٧ :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» نهم :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» ۱۳٩۱/۱٢/٥ :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» هشت :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» پنجم :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» 3 :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» محرم :: ۱۳٩۱/٩/۳
» پس چرا بگریزم؟ :: ۱۳٩۱/٧/٧
» 21 :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» پیاده روی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» عرق کشمش :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» تموم شدم...................... :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» دو :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» یک :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» 6 ساله دارم امتحان میدم :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» ۱۳٩۱/۱/۱٤ :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» 8990 :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» صبوری میکنم :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» سخت است :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» رفتم :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» نقطه چین :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» خسته ام :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» موج عاشق :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» هر چه بادا باد :: ۱۳٩٠/٥/٩
» بزرگترین خطای تو این بود که می پنداشتی من برای همیشه صبور خواهم ماند... :: ۱۳٩٠/٥/٤
» دلتنگی :: ۱۳٩٠/٥/۱
» رواق منظر چشم من آشیانه توست/ کرم نما و فرود آ که خانه،خانه ی توست :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» عذر خواهی :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» سکوتم از رضایت نیست :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» برو :: ۱۳٩٠/٤/٦
» هر شب :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» بد تر شد!!! :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» دل من :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» خاک تن من به باده آغشته کنید...... :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» ۱۳٩٠/٢/٤ :: ۱۳٩٠/٢/٤
» دود بود... :: ۱۳٩٠/٢/۱
» خاطرات :: ۱۳٩٠/۱/٩
» قول :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» سالگرد :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» خسته ام :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» بیا :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» خوش کشید نقاش :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» از تو سرودم :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» علی رضا قزوه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» چشم های تو :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» لطفن :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» آوخ !!! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» راه ندارد!!! :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» اسیر :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» محرم آمد :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» عوض شده :: ۱۳۸٩/٩/۱٢
» میخانه :: ۱۳۸٩/٩/٥
» فقط بگو کجا و کی؟ :: ۱۳۸٩/٩/۱
» رسم یاری :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» اشک :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» عشق من :: ۱۳۸٩/۸/٢
» "دکتر علی شریعتی" :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» نمیخوام :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
» مهاجر :: ۱۳۸٩/٧/٤
» اسم شعر و شما بگید؟ :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» سپهر تیره دامان زرافشاند چه شبها رفت و آغوشم تهی ماند2 :: ۱۳۸٩/٦/۸
» سپهر تیره دامان زرافشاند چه شبها رفت و آغوشم تهی ماند :: ۱۳۸٩/٦/٢
» سالنامه سال های بی تو :: ۱۳۸٩/٦/٢
» اکس :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» دل خوشم :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» ببینمت :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» شعرم بهانه است،دلم تنگ است :: ۱۳۸٩/٤/۱٩
» خندید :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» شب :: ۱۳۸٩/٤/٦
» برای تو زنده ام :: ۱۳۸٩/٤/٤
» آوخ5 :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» آوخ4 :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» آوخ3 :: ۱۳۸٩/۳/٢
» آوخ2 :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» آوخ :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» داماد باد :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» کجا بریم!؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» تو :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» محتاج :: ۱۳۸٩/٢/۸
» سوختم! :: ۱۳۸٩/٢/٥
» برگردی؟!دفاع کنی؟!رضایت؟! :: ۱۳۸٩/٢/٤
» راست میگم؟ :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» تسلیت قلب صبورم :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» فقط همین :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» عمیق ترین درد زندگی مردن..... :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» 13تون به در!!! :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» من خراب :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» دعای سال نو :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» عیدتان مبارک :: ۱۳۸٩/۱/۳
» بهای عشق چیست بجز عشق ؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» ساده :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» زمزمه ی روز و شبم شده................... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» عشق کلید قلب است :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» الینُور فلور :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» جبران خلیل جبران :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» ‌تصویر عشق :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» مقدمه :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦