من و دل آمده بوديم به مهماني تو

کندوی پُر از عسل برایت شده ام! یک دفتـرِِ پُر غزل برایت شده ام؛ تنها که شـُدی به یادِ من افتادی، یک عشق ِعلی البدل برایت شده ام!

مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست